Uddannelsens opbygning

Master i Neurorehabilitering er en efteruddannelse for fagfolk, der arbejder med neurorehabilitering. Masteruddannelsen udgør 60 ECTS point fordelt på 4 teoretisk funderede kurser, et klinisk udlagt kursus samt et afsluttende masterprojekt. Der er et gennemgående translationelt fokus i uddannelsen.

På uddannelsen lærer du at udarbejde strategier og planer samt varetage specialiserede behandlinger af patienter på et højt fagligt niveau baseret på en multidisciplinær indsats, samt påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar.

Gennem uddannelsen får du en kombination af teoretisk viden og færdigheder samt praktisk erfaring i anvendelse af disse færdigheder inden for neurorehabilitering.

Translationel undervisning, dvs. undervisning der kobler forskningsbaseret viden og praksis, er gennemgående i alle kurser.

Anbefalet studieforløb

Master i Neurorehabilitering er tiltænkt som et 2-årigt deltidsstudium, der er tilrettelagt, så du kan gennemføre det sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Optimalt set følger du kurserne i kronologisk rækkefølge som en samlet uddannelse. Den anbefalede struktur sikrer en naturlig progression i undervisningen. Alle kursus kan dog gennemføres uafhængigt af hinanden, idet hvert kursus fungerer som en selvstændig opkvalificering af forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt.

1. semester
Metoder, teori, forskning, neurorehabilitering 
7,5 ECTS
2. semester
Neurobiologisk grundlag for neurorehabilitering 
7,5 ECTS
Hjernens foranderlighed – fra teori til praksis
7,5 ECTS
3. semester
Implementering af ny viden i neurorehabilitering – organisation og forandring
7,5 ECTS
Neurorehabilitering – klinisk udlagt undervisning
10 ECTS
4. semester
Masterprojekt
20 ECTS

 

 

 

Kurserne starter og slutter typisk med 2 dages undervisning. Mellem mødedagene, vil der være et e-læringsforløb spredt over nogle uger.

Al undervisning er bygget op omkring kliniske problemstillinger, der har relevans for din hverdag på arbejdspladsen.

Fremmøde

Undervisningen kræver typisk kun din tilstedeværelse 2 dage i starten og slutningen af kurset. Undervisningen på mødedagene er bygget op omkring diskussioner af teori og metode i kombination med kliniske øvelser og patientdemonstrationer, som illustrerer teoriernes anvendelse i praksis.

E-læring

E-læring bruges til forberedelse til de enkelte kurser samt undervisning i perioden mellem fremmøde. E-læring består af videoforelæsninger, opgaver og fremlæggelse via videokonference, gennemgang af patientcases, diagnostiske undersøgelser og tests.

Tidsforbrug

1 ECTS point er normeret til 27,5 timers kursusaktivitet. Et kursus på 7,5 ECTS svarer til 5-6 ugers fuldtidsstudie. Kursusaktiviteten omfatter både forberedelse, fremmøde og eksamen.

Sted

Den teoretiske undervisning foregår på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet.

Den klinisk udlagte undervisning vil foregå på et eller flere af fire mulige institutioner inden for neurorehabilitering.

Undervisere

Undervisningen varetages af professorer og lektorer fra Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, Rigshospitalets Videnscenter for Neurorehabilitering, samt andre nationale og internationale gæsteforelæsere, der alle er specialister i de relevante specialer inden for neurorehabilitering.

 

 

Som Master i Neurorehabilitering kan du udarbejde strategier og planer, varetage specialiserede behandlinger af patienter på et højt fagligt niveau baseret på en multidisciplinær indsats, samt påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar.

Du lærer også at foretage kritisk evaluering af eksisterende behandling på baggrund af den seneste forskning. Dette er afgørende for, at du kan vedligeholde dine kompetencer inden for et felt der er i rivende udvikling.

Faglige kompetencer

Når du har gennemført uddannelsen kan du

  • Indgå i et multidisciplinært arbejdsmiljø med henblik på at foreslå evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering
  • Samarbejde med andre faggrupper i et klinisk samarbejde med fokus på at kunne facilitere til den bedste neurorehabilitering baseret på evidens
  • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering
  • Behandle enkle og komplekse forhold i relation til neurorehabilitering
  • Prioritere mellem behandlingsmetoder på et evidensbaseret grundlag samt administrere og allokere de disponible ressourcer i neurorehabilitering så hensigtsmæssigt som muligt
  • Evaluere, analysere og reflektere over behandlingsmetoder på en måde, så de kan bidrage til at fremme alle aspekter af evidensbaseret viden inden for neurorehabilitering i epidemiologiske, sociale og sundhedsmæssige sektorer
  • Fagligt og multidisciplinært deltage i forsknings- og udviklingsprojekter og påtage sig professionelt ansvar
  • Løbende søge og anvende de seneste videnskabelige nyheder og litteratur inden for neurorehabilitering
  • Selvstændigt organisere og udvikle egne læringsprocesser inden for neurorehabilitering

Se evt. den fulde kompetenceprofil for uddannelsen i den fagspecifikke studieordning for masteruddannelsen i neurorehabilitering.

 

 

 

”Neurorehabilitering er et meget komplekst og omkostningstungt område, hvor der er brug for specialiseret viden og tæt relationel koordinering og fælles sprog blandt de faggrupper der arbejder omkring denne borgergruppe. Dette behov vil denne masteruddannelse understøtte.”
Patricia de Lipthay Behrend, Chef for Praksis og Innovation ved Elsass Fonden

Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld dig og få nyt om kursusdatoer, ansøgningsfrister og andre relaterede nyheder for Master i Neurorehabilitering.